IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


Azot Cup 2017

Match Date: 2017-05-05
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Gorokhov Sergei
Range Master: Rozhkov Artem
Stats Director: Kosorotikov Ivan

Open 
   1. Anikin, Roman B (RUS)
   2. Dorin, Stanislav A 
   3. Kharitonov, Vladimir V 
   4. Lykov, Aleksandr A 
   5. Ageev, Aleksandr S 
   6. Kasatkin, Andrey V 
   7. Ivanov, Sergey V 
   8. Borunov, Ivan E 
   9. Korablev, Roman V 
  10. Golovanov, Stanislav A 

Standard 
   1. Romanov, Ivan A (RUS)
   2. Skopin, Maksim Y 
   3. Zakharov, Anton O 
   4. Goncharov, Mikhail V 
   5. Abashev, Marat A 
   6. Bessonov, Sergey V 
   7. Vovk, Dmitriy A 
   8. Batanov, Vadim A 
   9. Romashina, Tatyana V 
  10. Chaban, Yuriy V