IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


Russian Rifle Nationals

Match Date: 2017-10-13
Match Discipline: Rifle
Match Director: Gorokhov S.N.
Range Master: Rozhkov A.A.
Stats Director: Nesterova N.S.

Open Semi-Auto 
   1. Orlov, Sergey V (RUS)
   2. Svatikov, Gleb V 
   3. Mikhaylov, Vadim V 
   4. Mustakaev, Damir F 
   5. Polonskiy, Alexander S 
   6. Sugak, Pavel S 
   7. Votyakov, Sergey V 
   8. Kovalev, Oleg V 
   9. Romanov, Ivan A 
  10. Rybalkin, Oleg A 

Standard Semi-Auto 
   1. Denisov, Arseniy G (RUS)
   2. Gubich, Georgiy N 
   3. Melyushkevichev, Artur E 
   4. Nazarov, Anton Y 
   5. Konev, Vitaliy N 
   6. Repin, Vladimir A 
   7. Kalinin, Evgeny N 
   8. Inozemtsev, Andrey V 
   9. Chamyan, Vladimir A 
  10. Popov, Alexander V 

Open Semi-Auto Lady
   1. Rumyansteva, Natalya V (RUS)
   2. Sveshnikova, Mariya A 
   3. Karelina, Alyena V 
   4. Pilipenko, Yulianna I 
   5. Shvarts, Mariya V 

Open Semi-Auto Senior
   1. Tochilin, Sergey V (RUS)
   2. Oskirko, Sergey D 
   3. Ragozin, Alexey V 
   4. Anashkin, Andrey G 
   5. Petrov, Ivan V 

Standard Semi-Auto Senior
   1. Akhapkin, Oleg M (RUS)
   2. Budarin, G. A 
   3. Efimov, Venegdit I 
   4. Mikhaylov, Sergey A 
   5. Guzanov, V G