IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


Russian Cup, Shotgun, 2nd Stage - Fetter Cup

Match Date: 2017-05-26
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Stepanov Sergey
Range Master: Volkov Andrey
Stats Director: Mitrofanov Andrey

Open 
   1. Ivanov, Sergey V (RUS)
   2. Tkachev, Pavel A 
   3. Anikin, Roman B 
   4. Kharitonov, Vladimir V 
   5. Bragin, Andrey S 
   6. Klyuchevskiy, Sergey A 
   7. Kudryavtsev, Oleg V 
   8. Kasatkin, Andrey V 
   9. Yakovlev, Denis S 
  10. Novosyelov, Yakov B 

Standard 
   1. Romanov, Ivan A (RUS)
   2. Kisyelkin, Dmitriy N 
   3. Malanukha, Aleksey L 
   4. Konov, Sergey A 
   5. Zakharov, Anton O 
   6. Skopin, Maksim Y 
   7. Goncharov, Mikhail V 
   8. Chamyan, Vladimir A 
   9. Panov, Sergey V 
  10. Lisimenko, Viktor V 

Standard Manual 
   1. Orlov, Pavel V (RUS)
   2. Nikolaev, Yuriy V 
   3. Kapliev, Andrey V 
   4. Sarabskiy, Anton O 
   5. Zakharov, Denis V 
   6. Kozmin, Viktor V 
   7. Antipov, Aleksey A 
   8. Karpinskiy, Stepan N 
   9. Bogoevich, Predrag G 
  10. Ratner, Arseniy L 

Open Lady
   1. Nurlatova, Olga A (RUS)
   2. Shvarts, Mariya V 
   3. Deyviz, Elena A 
   4. Lyubimova, Evgeniya A 
   5. Vorobeva, Natalya A