IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


Belarus Open Cup 2017

Match Date: 2017-05-13
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Lovtsov Evgeniy
Range Master: Shabaylov Evgeniy
Stats Director: Narkevich Eduard

Open 
   1. Anikin, Roman B (RUS)
   2. Romanov, Ivan A 
   3. Ivanov, Sergey V 
   4. Ziankou, Siarhei 
   5. Kasatkin, Andrey V 
   6. Lasevich, Sergey 
   7. Subbotin, Vladimir O 
   8. Shumskiy, Aleksandr 
   9. Yakutik, Vitaliy K 
  10. Sviryd, Katsiaryna