Match Results


Svetlovodsk Rifle Autumn

Match Date: 2012-12-01
Match Discipline: Rifle
Match Director: Boyko Igor
Range Master: Edinak Oleg
Stats Director: Vasilchuk Alexander

Open Semi-Auto 
   1. Shevchenko, Sergey (UKR)
   2. Streltsov, Sergey 
   3. Lipovskiy, Sergey 
   4. Lesnik, Konstantin 
   5. Diakin, Rostislav 
   6. Levandoskiy, Roman 
   7. Khrestin, Alexander 
   8. Shimchenko, Alexander 
   9. Vasin, Vitaly 
  10. Zamerec, Alexander 

Standard Semi-Auto 
   1. Chukanov, Artem (UKR)
   2. Inozemtsev, Andrew 
   3. Malinovskiy, Andriy 
   4. Volochaev, Denis 
   5. Fedorchuk, Alexander 
   6. Schirov, Nikolay 
   7. Dzhura, Alexander 
   8. Skarbovijchuk, Nikolaj 
   9. Berezny, Evgeniy 
  10. Badera, Vasiliy 

Open Semi-Auto Senior
   1. Lipovskiy, Sergey (UKR)
   2. Boyko, Igor 
   3. Schibrya, Nikolay 
   4. Afanasiev, Andrey 
   5. Bulat, Yuriy