IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


Champ Of The Siberian Federal District (shotgun)

Match Date: 2017-07-21
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Bondarchuk K.
Range Master: Smakotin I.
Stats Director: Fidarov A.

Open 
   1. Novosyelov, Yakov B (RUS)
   2. Anufriev, Denis V 
   3. Kataev, Eduard V 
   4. Subbotin, Vladimir O 
   5. Rodionov, Maksim V 
   6. Zaynitdinov, Vitaliy M 
   7. Nurlatova, Olga A 
   8. Rasputin, Evgeniy I 
   9. Dorogobid, Andrey A 
  10. Ivanchenko, Andrey G 

Standard 
   1. Malanukha, Aleksey L (RUS)
   2. Laka, Andrey A 
   3. Kireev, Yuriy V 
   4. Dobshik, Vadim G 
   5. Lokonov, Konstantin V 
   6. Buslov, Maksim Y 
   7. Ukhovskiy, Andrey N 
   8. Noryshev, Igor A 
   9. Logvinkova, Natalya Y 
  10. Kovalevskiy, Gennadiy A 

Modified 
   1. Lisimenko, Viktor V (RUS)
   2. Perelaznyy, Vladilen V 
   3. Shvankov, Andrey V 
   4. Fidarov, Aleksandr V 
   5. Filippov, Aleksandr A 
   6. Bondarchuk, Konstantin V 
   7. Voronin, Sergey L 
   8. Perelaznyy, Anton V 
   9. Naumenko, Dmitriy A 
  10. Khayrov, Boris V 

Open Senior
   1. Kukhterin, Viktor A (RUS)
   2. Isupov, Aleksandr V 
   3. Belov, Vadim Y 
   4. Radkin, Aleksandr N 
   5. Timoshek, Aleksey A