IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


Russian National IPSC Shotgun Cup 2017

Match Date: 2017-08-18
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Kosorotikov Ivan
Range Master: Rozhkov Artem
Stats Director: Merkelova Svetlana

Open 
   1. Khalitov, Roman R (RUS)
   2. Anikin, Roman B 
   3. Orlov, Sergey V 
   4. Kharitonov, Vladimir V 
   5. Lykov, Aleksandr A 
   6. Shorvaev, Aleksandr E 
   7. Golovanov, Stanislav A 
   8. Makeev, Aleksandr M 
   9. Tkachev, Pavel A 
  10. Kudryavtsev, Oleg V 

Standard 
   1. Konov, Sergey A (RUS)
   2. Kisyelkin, Dmitriy N 
   3. Zakharov, Anton O 
   4. Skopin, Maksim Y 
   5. Panov, Sergey V 
   6. Boytsov, Evgeniy V 
   7. Goncharov, Mikhail V 
   8. Safonov, Vladimir A 
   9. Chamyan, Vladimir A 
  10. Shvankov, Andrey V 

Standard Manual 
   1. Nikolaev, Yuriy V (RUS)
   2. Urbanovich, Anton V 
   3. Sarabskiy, Anton O 
   4. Kozmin, Viktor V 
   5. Bogoevich, Predrag G 
   6. Kapliev, Andrey V 
   7. Kononenko, Pavel A 
   8. Karpinskiy, Stepan N 
   9. Kryuchkov, Oleg V 
  10. Antipov, Aleksey A 

Open Lady
   1. Karelina, Alyena V (RUS)
   2. Shvarts, Mariya V 
   3. Sviryd, Katsiaryna 
   4. Korobeynik, Tatyana S 
   5. Nurlatova, Olga A