Match Results


Russian Handgun Cup, Fifth Round

Match Date: 2012-08-10
Match Discipline: Handgun
Match Director: Aleksandr Polegeshko
Range Master: Artem Rozhkov
Stats Director: Victoria Makovetskaya

Open 
   1. Titov, Vladimir (RUS)
   2. Boyarkin, Viktor 
   3. Ostrovskiy, Dmitriy 
   4. Smirnov, Filipp 
   5. Shubin, Andrey 
   6. Oskirko, Sergey 
   7. Ykovlev, Vladimir 
   8. Minaev, Anton 
   9. Efimov, Venegdit 
  10. Anashkin, Andrey 

Standard 
   1. Lipatov, Sergey (RUS)
   2. Potapenko, Evgeniy 
   3. Gruzmanov, Konstantin 
   4. Kovalev, Aleksey 
   5. Polegeshko, Aleksandr 
   6. Belyaev, Konstantin 
   7. Kondrykh, Anatoliy 
   8. Serdykov, Aleksey 
   9. Amirov, Ramil 
  10. Tarasov, Aleksandr 

Classic 
   1. Gushchina, Mariya (RUS)
   2. Pichugin, Aleksey 
   3. Kurbatskikh, Vasiliy 
   4. Mosolkov, Dmitriy 
   5. Gushchin, Mikhail 
   6. Stepanov, Oleg 
   7. Denishchuk, Andrey 
   8. Pospelov, Konstantin 
   9. Perevalov, Vitaliy 
  10. Korotkov, Alexander