IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


5.11, 4 Stage Russia Cup

Match Date: 2017-07-28
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Stepanov Sergey
Range Master: Volkov Andrey
Stats Director: Tovstogan I.V.

Open 
   1. Kasatkin, Andrey V (RUS)
   2. Tkachev, Pavel A 
   3. Ivanov, Sergey V 
   4. Anikin, Roman B 
   5. Dorin, Stanislav A 
   6. Kichaykin, Maksim S 
   7. Kharitonov, Vladimir V 
   8. Makeev, Aleksandr M 
   9. Pogudin, Andrey S 
  10. Klyuchevskiy, Sergey A 

Standard 
   1. Romanov, Ivan A (RUS)
   2. Malanukha, Aleksey L 
   3. Panov, Sergey V 
   4. Kisyelkin, Dmitriy N 
   5. Zakharov, Anton O 
   6. Goncharov, Mikhail V 
   7. Skopin, Maksim Y 
   8. Konov, Sergey A 
   9. Chamyan, Vladimir A 
  10. Safonov, Vladimir A 

Standard Manual 
   1. Orlov, Pavel V (RUS)
   2. Sarabskiy, Anton O 
   3. Nikolaev, Yuriy V 
   4. Kapliev, Andrey V 
   5. Urbanovich, Anton V 
   6. Zakharov, Denis V 
   7. Kozmin, Viktor V 
   8. Karpinskiy, Stepan N 
   9. Antipov, Aleksey A 
  10. Ratner, Arseniy L 

Open Lady
   1. Shvarts, Mariya V (RUS)
   2. Nurlatova, Olga A 
   3. Korobeynik, Tatyana S 
   4. Rumyantseva, Natalya V 
   5. Kireytseva, Mariya V