IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


Farcry 2017

Match Date: 2017-09-07
Match Discipline: Rifle
Match Director: Andrey Fyedorov
Range Master: Artem Rozkov
Stats Director: Viktoria Makovetskaya

Open Semi-Auto 
   1. Votyakov, Sergey V (RUS)
   2. Mikhaylov, Vadim V 
   3. Kovalev, Oleg V 
   4. Grachev, Anton S 
   5. Kononenko, Pavel A 
   6. Kobelev, Dmitriy A 
   7. Kholmov, Dmitriy V 
   8. Terentev, Mikhail G 
   9. Goncharuk, Denis V 
  10. Perebeynos, Dmitriy A 

Standard Semi-Auto 
   1. Alborov, Alan K (RUS)
   2. Melyushkevichev, Artur E 
   3. Denisov, Arseniy G 
   4. Bondarev, Grigoriy A 
   5. Popov, Aleksandr V 
   6. Yakovlev, Vladimir Y 
   7. Vladimirov, Nikita D 
   8. Shashin, Konstantin V 
   9. Novosyelov, Artyem G 
  10. Kapishev, Sergey V 

Standard Semi-Auto Senior
   1. Serdyukov, Aleksey V (RUS)
   2. Efimov, Venegdit I 
   3. Mikhaylov, Sergey A 
   4. Guzanov, Valeriy G 
   5. Ovsyannikov, Aleksey A