IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


National Unity Day

Match Date: 2017-11-04
Match Discipline: Rifle
Match Director: Terebenin Aleksey
Range Master: Volkov Andrey
Stats Director: Terebenin Aleksey

Open Semi-Auto 
   1. Mustakaev, Damir F (RUS)
   2. Rzhevskiy, Denis A 
   3. Belov, Mikhail P 
   4. Mikheev, Igor I 
   5. Romanov, Aleksey L 
   6. Khmelnitskiy, Aleksey V 
   7. Anashkin, Andrey G 
   8. Vladimirov, Anton E 
   9. Grachev, Anton S 
  10. Pilipenko, Yulianna I 

Standard Semi-Auto 
   1. Alborov, Alan K (RUS)
   2. Nazarov, Anton Y 
   3. Denisov, Arseniy G 
   4. Melyushkevichev, Artur E 
   5. Lakomov, Igor V 
   6. Yankov, Anton A 
   7. Solovev, Oleg A 
   8. Pochepets, Aleksandr N 
   9. Veryaskina, Natalya A 
  10. Denisenko, Vladislav Y