Match Results


6th Kalashnikov Rifle Tournament

Match Date: 2012-09-25
Match Discipline: Rifle
Match Director: Mishchuk A.
Range Master: Mironov, P.
Stats Director: Chubukov D.

Open Semi-Auto 
   1. Victor Boyarkin (RUS)
   2. Oleg Ruyatkin 
   3. Alexander Novikov 
   4. Vladimir Kiselyov 
   5. Doroshenko Vadim 
   6. Alexey Egorov 
   7. Alexander Solomatin 
   8. Igor Dyachkov 
   9. Sergey Tochilin 
  10. Dmitri Glazkov 

Standard Semi-Auto 
   1. Andrei Malyshev (RUS)
   2. Anton Yushkevich 
   3. Anwar Tuhfatullin 
   4. Sergei Votyakov 
   5. Anton Gilev 
   6. Ivanov Nikolai 
   7. Aleksey Shayapin 
   8. Oleg Akhapkin 
   9. Andrei Tyutin 
  10. Maxim Zhabin