Match Results


Ukraine Rifle Open

Match Date: 2012-07-14
Match Discipline: Rifle
Match Director: Alexandr Milukov
Range Master: Ruslan Abbasov
Stats Director: Viktor Efimovich

Open Semi-Auto 
   1. Pugach, Evgen (UKR)
   2. Kolyada, Pavlo 
   3. Shevchenko, Sergej 
   4. Tarabanko, Vladimir 
   5. Zelenyi, Kostyantyn 
   6. Milyukov, Alexander 
   7. Klenov, Oleg 
   8. Okhrymchuk, Dmitry 
   9. Shymchenko, Alexander 
  10. Nurgudin, Rustam 

Standard Semi-Auto 
   1. Fedorchuk, Alexander (UKR)
   2. Alyokhin, Ruslan 
   3. Samotoj, Igor 
   4. Skarbovijchuk, Nikolaj 
   5. Malinovskiy, Andrey 
   6. Katun, Andrej 
   7. Petrovskiy, Vladimir 
   8. Golya, Konstantin 
   9. Badera, Vasyl 
  10. Dolgopyatov, Andrej