Match Results


Russian National Rifle

Match Date: 2012-10-16
Match Discipline: Rifle
Match Director: Artem Travkin
Range Master: Artem Rozhkov
Stats Director: Natalia Nesterova

Open Semi-Auto 
   1. Kirisenko, Andrey (RUS)
   2. Lyubimov, Alexander 
   3. Boyarkin, Vladimir 
   4. Rudov, Sergey 
   5. Rybalkin, Oleg 
   6. Boyarkin, Victor 
   7. Koshkin, Ivan 
   8. Pichugin, Alexey 
   9. Minakov, Evgeniy 
  10. Shuppe, Denis 

Open Manual 
   1. Perfilyev, Oleg (RUS)
   2. Vlasenko, Valentin 
   3. Bychkov, R 
   4. Bayda, Valeriy 
   5. Zhuravlev, A 
   6. Mikhaylov, Oleg 
   7. Neklyudov, Alexander 
   8. Belenichev, Oleg 
   9. Ivanov, Mikhail 
  10. Minaev, Andrey 

Standard Semi-Auto 
   1. Malishev, Andrey (RUS)
   2. Shutov, Alexander 
   3. Mishchuk, Alexander 
   4. Svatikov, Gleb 
   5. Glagolev, Nikolay 
   6. Yushkevich, Anton 
   7. Votyakov, S 
   8. Tukhfatullin, Anvar 
   9. Gilev, Anton 
  10. Tolstikov, Anatoliy 

Standard Semi-Auto Lady
   1. Reva, Alena (RUS)
   2. Popova, Alla 
   3. Maltseva, Mariya 
   4. Purisenko, Lyudmila 
   5. Guzhvenko, Elena 

Standard Semi-Auto Junior
   1. Lesnikh, Igor (RUS)
   2. Koloskov, A 
   3. Isakov, Anton 
   4. Mikhaylov, Evgeny 
   5. Mikutov, Maxim 

Open Semi-Auto Senior
   1. Sokolov, Sergey (RUS)
   2. Mikhaylov, Sergey 
   3. Evsevyev, Pavel 
   4. Gorobets, Sergey 
   5. Efimov, Venegdit