Match Results


Russian Handgun Cup, Fourth Round

Match Date: 2012-06-30
Match Discipline: Handgun
Match Director: Aleksandr Polegeshko
Range Master: Artem Travkin
Stats Director: Victoria Makovetskaya

Open 
   1. Titov, Vladimir (RUS)
   2. Rudov, Sergey 
   3. Ostrovskiy, Dmitriy 
   4. Boyarkin, Viktor 
   5. Smirnov, Filipp 
   6. Larchikov, Nikolay 
   7. Shubin, Andrey 
   8. Soldetskiy, Sergey 
   9. Popenkov, Igor 
  10. Efimov, Venegdit 

Standard 
   1. Potapenko, Evgeniy (RUS)
   2. Lipatov, Sergey 
   3. Kondrux, Anatoliy A 
   4. Petrushin, Evgeniy 
   5. Hramov, Egor 
   6. Tarasov, Aleksandr 
   7. Godov, Ivan 
   8. Rozhkov, Artem 
   9. Vlasov, Oleg 
  10. Glinskikh, Sergey 

Production 
   1. Gushchina, Mariya (RUS)
   2. Nikitin, Oleg 
   3. Torgashov, Pavel 
   4. Elbaev, Anzor 
   5. Samodumskiy, Stanislav 
   6. Stepanov, Oleg 
   7. Tikhomirov, Dmitriy 
   8. Kurbatskix, Vasiliy 
   9. Kulishov, Andrey 
  10. Korotkov, Aleksandr 

Standard Senior
   1. Kondrux, Anatoliy (RUS)
   2. Serdyukov, Aleksey 
   3. Rudenko, Aleksey 
   4. Ermizin, Aleksandr 
   5. Anashkin, Andrey