IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


Kubok Rgufk

Match Date: 2017-04-08
Match Discipline: Handgun
Match Director: Oleg Nikitin
Range Master: Artem Travkin
Stats Director: Andrey Mitrofanov

Standard 
   1. Kopylov, Aleksey V (RUS)
   2. Gubin, Ilya N 
   3. Izenbaev, Albert A 
   4. Petrykin, Dmitriy P 
   5. Shabanov, Denis V 
   6. Kalita, Vladimir A 
   7. Pushkarev, Sergey A 
   8. Dedegkaev, Soslan E 
   9. Tsapin, Igor V 
  10. Maslyaev, Aleksey A 

Production 
   1. Torgashov, Pavel A (RUS)
   2. Fedorov, Andrey S 
   3. Neshel, Andrey M 
   4. Gura, Evgeniy A 
   5. Kopylkov, Maksim M 
   6. Kulishov, Andrey V 
   7. Panachev, Leonid G 
   8. Medvednikov, Oleg V 
   9. Samodumskiy, Stanislav A 
  10. Komlev, Aleksey V 

Production Super Senior
   1. Medvednikov, Oleg V (RUS)
   2. Malyshev, Valeriy V 
   3. Medvednikov, Mikhail V 
   4. Gromadzkiy, Konstantin B 
   5. Avinkin, Sergey V