IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


Russian Frost - Russian Cup, Shotgun, 1th Stage

Match Date: 2017-02-10
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Languev I.A.
Range Master: Mazhonok A.F.
Stats Director: Duplinskaya Y.N.

Open 
   1. Tkachev, Pavel A (RUS)
   2. Yakovlev, Denis S 
   3. Kharitonov, Vladimir V 
   4. Lykov, Aleksandr A 
   5. Kudryavtsev, Oleg V 
   6. Anikin, Roman B 
   7. Shorvaev, Aleksandr E 
   8. Makeev, Aleksandr M 
   9. Orlov, Sergey V 
  10. Kasatkin, Andrey V 

Standard 
   1. Konov, Sergey A (RUS)
   2. Romanov, Ivan A 
   3. Skopin, Maksim Y 
   4. Chamyan, Vladimir A 
   5. Kisyelkin, Dmitriy N 
   6. Zakharov, Anton O 
   7. Panov, Sergey V 
   8. Nikonov, Aleksey V 
   9. Goncharov, Mikhail V 
  10. Simakov, Aleksey Y 

Standard Manual 
   1. Orlov, Pavel V (RUS)
   2. Zakharov, Denis V 
   3. Nikolaev, Yuriy V 
   4. Kapliev, Andrey V 
   5. Kozmin, Viktor V 
   6. Bogoevich, Predrag G 
   7. Sarabskiy, Anton O 
   8. Chaban, Yuriy V 
   9. Antipov, Aleksey A 
  10. Barsukov, Aleksey V 

Open Senior
   1. Terentev, Sergey A (RUS)
   2. Yakovlev, Oleg G 
   3. Anashkin, Andrey G 
   4. Bertosh, Vladimir M 
   5. ** Ozerskiy, Mikhail A **