Match Results


9th Alexander Cup - Michalis Gkanas

Match Date: 2004-03-14
Match Discipline: Handgun
Match Director: Nikos Kosmaras
Range Master: Dimitrios Tzimas
Stats Director: Alexis Chamlatzis

Open 
   1. Kraushofer Roland (AUT)
   2. Kraushofer Gabrielle 
   3. Drakakis P. 
   4. Madaros K. 
   5. Vorilas Sp. 
   6. Savidis I. 
   7. Kartapanis I. 
   8. Meimaridis G. 
   9. Kokogiannis E. 
  10. Mantzaridis Chr. 

Standard 
   1. Cheropoulos St. (GRE)
   2. Kouroukidis Ch. 
   3. Roumeliotakis K. 
   4. Zacharioudakis M. 
   5. Soumalevris D. 
   6. Moisidis K. 
   7. Kontopoulos I. 
   8. Efthymiou Chr. 
   9. Noussis F. 
  10. Farmakis K. 

Production 
   1. Sklavis Al. (GRE)
   2. Syrogiannis Al. 
   3. Vasileiou N. 
   4. Stavrakidis K. 
   5. Kosmaras N. 
   6. Oikonomidis S. 
   7. Karadimitris 
   8. Stefanidis P. 
   9. Stefanidis M. 
  10. Kalogeridis N. 

Open Lady
   1. Kraushofer Gabrielle (AUT)
   2. Bergele Dina 
   3. Saouridou Nora 
   4. Sdraka Eleni 
   5. Christakou Nelly 

Standard Senior
   1. Tertsis Makis (GRE)
   2. Pantopoulos Kostas 
   3. Konstantinidis Asklipios 
   4. Katrantsiotis Nikos 
   5. Andriopoulos Vassilis