Match Results


Russian Nationals - Pistol

Match Date: 2004-05-13
Match Discipline: Handgun
Match Director: Kryuchin Vitaly
Range Master: Kondroukh Anatoliy
Stats Director: Kolotov Mikhail

Open 
   1. Kryuchin Vitaly (RUS)
   2. Guschin Mikhail 
   3. Gavrilyuk Alexander 
   4. Onshin Nikolay 
   5. Efimov Eugeniy 
   6. Ivanov Sergey 
   7. Kramnoy Vyacheslav 
   8. Popov Oleg 
   9. Mikhailov Vladislav 
  10. Kondroukh Anatoliy 

Production 
   1. Kalagin Vasiliy (RUS)
   2. Ragozin Alexey 
   3. Kuzenkov Alexey 
   4. Godov Ivan 
   5. Artsibashev Dmitriy 
   6. Pushkov Sergey 
   7. Danilovich Pavel 
   8. Kapturenko Denis 
   9. Kopylov Alexey 
  10. Skorykh Alexander 

Open Lady
   1. Samsakova Anna (RUS)
   2. Kalianova Natalia 
   3. Rubert Elizaveta 
   4. Tretyakova Natalia 
   5. Prokhorenko Vladlena