Match Results


Hellenic Nationals

Match Date: 2004-04-03
Match Discipline: Handgun
Match Director: Kostas Thimiopoulos
Range Master: Nikos Panagiotidis
Stats Director: Eleni Papastavropoulou - George Zervas

Open 
   1. Fessas D. (GRE)
   2. Drakakis P. 
   3. Savidis I. 
   4. Kartapanis I. 
   5. Kechagias P. 
   6. Vlamakis G. 
   7. Sismanidis N. 
   8. Vorilas S. 
   9. Kakogianis E. 
  10. Meimaridis G. 

Standard 
   1. Zacharioudakis M. (GRE)
   2. Liogos X. 
   3. Kosmaras N. 
   4. Cheropoulos S. 
   5. Soumalevris D. 
   6. Chamlatzis A. 
   7. Noussis F. 
   8. Zafiridis M. 
   9. Moisidis K. 
  10. Kontopoulos I. 

Production 
   1. Syrogianis A. (GRE)
   2. Sklavis A. 
   3. Kalonikidis A. 
   4. Soulis G. 
   5. Stavrakidis K. 
   6. Stefanidis P. 
   7. Vasileiou N. 
   8. Gioldasis G. 
   9. Tsimekas A. 
  10. Anastasopoulos I. 

Open Lady
   1. Fotopoulou M. (GRE)
   2. Bergele D. 
   3. Fessa P. 
   4. Fessa O. 
   5. Papastavropoulou E. 

Open Senior
   1. Kechagias P. (GRE)
   2. Sismanidis N. 
   3. Kakogianis E. 
   4. Meimaridis G. 
   5. Delikostidis E. 

Standard Senior
   1. Katrantsiotis N. (GRE)
   2. Alexiou I. 
   3. Sklavis D. 
   4. Lagoudis I. 
   5. Georgiou G. 

Production Senior
   1. Soulis G. (GRE)
   2. Fitatzis D. 
   3. Dritsas D. 
   4. Tertsis M. 
   5. Karakontopoulos A.