Match Results


Russian Frost: Russia Shotgun Cup - 2018.1st Stage

Match Date: 2018-01-26
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Lobanov A.N.
Range Master: Volkov A.V.
Stats Director: Lobanov

Open 
   1. Tkachev, Pavel A (RUS)
   2. Kichaykin, Maksim S 
   3. Pogudin, Andrey S 
   4. Ivanov, Sergey V 
   5. Kudryavtsev, Oleg V 
   6. Kasatkin, Andrey V 
   7. Mazurin, Roman S 
   8. Dorin, Stanislav A 
   9. Stepanov, Maksim I 
  10. Yakovlev, Denis S 

Standard 
   1. Konov, Sergey A (RUS)
   2. Skopin, Maksim Y 
   3. Romanov, Ivan A 
   4. Zakharov, Anton O 
   5. Chamyan, Vladimir A 
   6. Korneev-Preobrazhenskiy, Denis A 
   7. Kisyelkin, Dmitriy N 
   8. Demyanov, Egor A 
   9. Safonov, Vladimir A 
  10. Batanov, Vadim A 

Standard Manual 
   1. Orlov, Pavel V (RUS)
   2. Kozmin, Viktor V 
   3. Nikolaev, Yuriy V 
   4. Zakharov, Denis V 
   5. Urbanovich, Anton V 
   6. Sarabskiy, Anton O 
   7. Kapliev, Andrey V 
   8. Pegachev, Daniil S 
   9. Ratner, Arseniy L 
  10. Bogoevich, Predrag G 

Modified 
   1. Lisimenko, Viktor V (RUS)
   2. Bessonov, Sergey V 
   3. Chernousov, Dmitriy I 
   4. Shvankov, Andrey V 
   5. Ermolov, Maksim V 
   6. Ivashko, Aleksandr V 
   7. Chaban, Yuriy V 
   8. Goncharov, Mikhail V 
   9. Perelaznyy, Vladilen V 
  10. Buslov, Maksim Y