Match Results


Moscow Championship - 2018

Match Date: 2018-09-29
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Lobanov A.N.
Range Master: Volkov A.V.
Stats Director: Volkova V.N.

Open 
   1. Kichaykin, Maksim S (RUS)
   2. Golovanov, Stanislav A 
   3. Klyuchevskiy, Sergey A 
   4. Ageev, Aleksandr S 
   5. Dorin, Stanislav A 
   6. Bragin, Andrey S 
   7. Tkachev, Pavel A 
   8. Romanov, Maksim A 
   9. Yakovlev, Denis S 
  10. Lykov, Aleksandr A 

Standard 
   1. Romanov, Ivan A (RUS)
   2. Demyanov, Egor A 
   3. Boytsov, Evgeniy V 
   4. Zakharov, Anton O 
   5. Batanov, Vadim A 
   6. Kulakov, Roman A 
   7. Khodchenkov, Evgeniy O 
   8. Zinkovich, Yuriy G 
   9. Zepalin, Dmitriy Y 
  10. Kazartsev, Aleksey I 

Standard Manual 
   1. Orlov, Pavel V (RUS)
   2. Nikolaev, Yuriy V 
   3. Kozmin, Viktor V 
   4. Urbanovich, Anton V 
   5. Antipov, Aleksey A 
   6. Bogoevich, Predrag G 
   7. Gribakh, Konstantin B 
   8. Ratner, Arseniy L 
   9. Gerasimov, Artem V 
  10. Gudov, Nikolay V 

Open Lady
   1. Korobeynik, Tatyana S (RUS)
   2. Deyviz, Elena A 
   3. Lepilina, Svetlana Y 
   4. Taranosova, Anna V 
   5. Kireytseva, Mariya V