Match Results


Cup Of Russia, Stage 7

Match Date: 2018-09-01 
Match Discipline: Shotgun 
Match Director: Lovtsov Evgeniy 
Range Master: Strutynskiy Vladimir 
Stats Director: Suvorov Maksim 

Open 
   1. Khalitov, Roman R (RUS)
   2. Golovanov, Stanislav A 
   3. Kharitonov, Vladimir V 
   4. Karelina, Alyena V 
   5. Tkachev, Pavel A 
   6. Lykov, Aleksandr A 
   7. Kichaykin, Maksim S 
   8. Anufriev, Denis V 
   9. Smirnov, Ilya Y 
  10. Zaynitdinov, Vitaliy M 

Standard 
   1. Konov, Sergey A (RUS)
   2. Malanukha, Aleksey L 
   3. Zakharov, Anton O 
   4. Skopin, Maksim Y 
   5. Romanov, Ivan A 
   6. Kisyelkin, Dmitriy N 
   7. Safonov, Vladimir A 
   8. Simakov, Aleksey Y 
   9. Demyanov, Egor A 
  10. Boytsov, Evgeniy V 

Standard Manual 
   1. Zakharov, Denis V (RUS)
   2. Nikolaev, Yuriy V 
   3. Sarabskiy, Anton O 
   4. Urbanovich, Anton V 
   5. Kozmin, Viktor V 
   6. Kapliev, Andrey V 
   7. Orlov, Pavel V 
   8. Ratner, Arseniy L 
   9. Antipov, Aleksey A 
  10. Balaganov, Evgeniy S 

Modified 
   1. Bessonov, Sergey V (RUS)
   2. Lisimenko, Viktor V 
   3. Pan, Dmitriy O 
   4. Chaban, Yuriy V 
   5. Karavanov, Anton A 
   6. Ermolov, Maksim V 
   7. Buslov, Maksim Y 
   8. Karaev, Timur V 
   9. Perelaznyy, Vladilen V 
  10. Kapustin, Eugene 

Open Lady
   1. Karelina, Alyena V (RUS)
   2. Sviryd, Katsiaryna 
   3. Korobeynik, Tatyana S 
   4. Deyviz, Elena A 
   5. Lepilina, Svetlana Y