Match Results


Cup Of Russia, Stage 7

Match Date: 2018-09-01
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Lovtsov Evgeniy
Range Master: Strutynskiy Vladimir
Stats Director: Suvorov Maksim

Open 
     1. Khalitov, Roman R (RUS)
     2. Golovanov, Stanislav A 
     3. Kharitonov, Vladimir V 
     4. Karelina, Alyena V 
     5. Tkachev, Pavel A 
     6. Lykov, Aleksandr A 
     7. Kichaykin, Maksim S 
     8. Anufriev, Denis V 
     9. Smirnov, Ilya Y 
    10. Zaynitdinov, Vitaliy M 

Standard 
     1. Konov, Sergey A (RUS)
     2. Malanukha, Aleksey L 
     3. Zakharov, Anton O 
     4. Skopin, Maksim Y 
     5. Romanov, Ivan A 
     6. Kisyelkin, Dmitriy N 
     7. Safonov, Vladimir A 
     8. Simakov, Aleksey Y 
     9. Demyanov, Egor A 
    10. Boytsov, Evgeniy V 

Standard Manual 
     1. Zakharov, Denis V (RUS)
     2. Nikolaev, Yuriy V 
     3. Sarabskiy, Anton O 
     4. Urbanovich, Anton V 
     5. Kozmin, Viktor V 
     6. Kapliev, Andrey V 
     7. Orlov, Pavel V 
     8. Ratner, Arseniy L 
     9. Antipov, Aleksey A 
    10. Balaganov, Evgeniy S 

Modified 
     1. Bessonov, Sergey V (RUS)
     2. Lisimenko, Viktor V 
     3. Pan, Dmitriy O 
     4. Chaban, Yuriy V 
     5. Karavanov, Anton A 
     6. Ermolov, Maksim V 
     7. Buslov, Maksim Y 
     8. Karaev, Timur V 
     9. Perelaznyy, Vladilen V 
    10. Kapustin, Eugene 

Open Lady
     1. Karelina, Alyena V (RUS)
     2. Sviryd, Katsiaryna 
     3. Korobeynik, Tatyana S 
     4. Deyviz, Elena A 
     5. Lepilina, Svetlana Y