Match Results


Russian National IPSC Rifle Cup 2016. 1st Stage

Match Date: 2016-08-02
Match Discipline: Rifle
Match Director: Chegodaeva Olga
Range Master: Chegodaev Sergey
Stats Director: Makov Vasily

Open Semi-Auto 
   1. Kazakov Igor (RUS)
   2. Mikhaylov Vadim 
   3. Shkoda Maksim 
   4. Ushakov Mikhail 
   5. Petukhov Aleksandr 
   6. Ilin Vsevolod 
   7. Ivanov Ivan 
   8. Kobelev Dmitriy 
   9. Danilovich Pavel 
  10. Votyakov Sergey 

Standard Semi-Auto 
   1. Gubich Georgiy (RUS)
   2. Melyushkevichev Artur 
   3. Denisov Arseniy 
   4. Popov Aleksandr 
   5. Alborov Alan 
   6. Kholmov Dmitriy 
   7. Kapishev Sergey 
   8. Tyurin Aleksey 
   9. Gunichev Andrey 
  10. Ryakhovskikh Igor