Match Results


Popravka Na Leto 2019

Match Date: 2019-05-23
Match Discipline: Rifle
Match Director: Evgeniy Eropolov
Range Master: Andrey Fjodorov
Stats Director: Victoria Makovetskaja

Open Semi-Auto 
   1. Kovalev, Oleg V (RUS)
   2. Mikhaylov, Vadim V 
   3. Mustakaev, Damir F 
   4. Kholmov, Dmitriy V 
   5. Kazakov, Igor G 
   6. Svatikov, Gleb V 
   7. Kobelev, Dmitriy A 
   8. Khalitov, Roman R 
   9. Orlov, Sergey V 
  10. Ivashko, Aleksandr V 

Standard Semi-Auto 
   1. Denisov, Arseniy G (RUS)
   2. Alborov, Alan K 
   3. Nazarov, Anton Y 
   4. Kokin, Aleksey N 
   5. Necheporuk, Andrey V 
   6. Kochiev, Konstantin I 
   7. Isakov, Dmitriy A 
   8. Vladimirov, Nikita D 
   9. Spasichenko, Dmitriy N 
  10. Makarov, Aleksey A 

Open Semi-Auto Senior
   1. Ivashko, Aleksandr V (RUS)
   2. Shashin, Konstantin V 
   3. Oskirko, Sergey D 
   4. Sakhonenko, Vladislav V 
   5. Petrov, Ivan V 

Standard Semi-Auto Senior
   1. Makarov, Aleksey A (RUS)
   2. Budarin, Gennadiy A 
   3. Sologub, Vladimir V 
   4. Utrobin, Andrey M 
   5. Chubynin, Igor B