Match Results


Russian Cup, Rifle, 2nd Round

Match Date: 2019-05-04
Match Discipline: Rifle
Match Director: Lovtsov Evgeniy
Range Master: Rozhkov Artem
Stats Director: Dyukova Elena

Open Semi-Auto 
   1. Orlov, Sergey V (RUS)
   2. Kovalev, Oleg V 
   3. Mikhaylov, Vadim V 
   4. Kononenko, Pavel A 
   5. Svatikov, Gleb V 
   6. Mustakaev, Damir F 
   7. Kislovskiy, Ariy A 
   8. Bliznetsov, Konstantin L 
   9. Ivanov, Ivan S 
  10. Ivannikov, Sergey N 

Standard Semi-Auto 
   1. Denisov, Arseniy G (RUS)
   2. Kalinin, Evgeniy N 
   3. Konev, Vitaliy N 
   4. Nikonov, Aleksey V 
   5. Popov, Aleksandr V 
   6. Inozemtsev, Andrey V 
   7. Shutov, Aleksandr S 
   8. Alborov, Alan K 
   9. Nazarov, Anton Y 
  10. Sukhin, Leonid V 

Open Semi-Auto Lady
   1. Pilipenko, Yulianna I (RUS)
   2. Sveshnikova, Mariya A 
   3. Prokhorchik, Olga N 
   4. Tompakova, Mariya V 
   5. Svirid, Ekaterina 

Open Semi-Auto Senior
   1. Shchetinin, Sergey D (RUS)
   2. Ivashko, Aleksandr V 
   3. Terentev, Sergey A 
   4. Petrov, Ivan V 
   5. Sakhonenko, Vladislav V