Match Results


Moscow Cup (shotgun), 1 Stage Russia Cup

Match Date: 2016-03-19
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Zavarzin Ilya
Range Master: Volkov Andrey
Stats Director: Mitrofanov Andrey

Open 
   1. Kharitonov, Vladimir V (RUS)
   2. Orlov, Sergey V 
   3. Pogudin, Andrey S 
   4. Golub, Dmitriy S 
   5. Anikin, Roman B 
   6. Dorin, Stanislav A 
   7. Novikov, Vladimir V 
   8. Makeev, Aleksandr M 
   9. Khalitov, Roman R 
  10. Klyuchevskiy, Sergey A 

Standard 
   1. Romanov, Ivan A (RUS)
   2. Panov, Sergey V 
   3. Konov, Sergey A 
   4. Kisyelkin, Dmitriy N 
   5. Skopin, Maksim Y 
   6. Kuzmichev, Aleksey A 
   7. Malanukha, Aleksey L 
   8. Chamyan, Vladimir A 
   9. Pliner, Aleksandr S 
  10. Nikonov, Aleksey V 

Standard Manual 
   1. Orlov, Pavel V (RUS)
   2. Zakharov, Denis V 
   3. Mashechkov, Artyem V 
   4. Nikolaev, Yuriy V 
   5. Sarabskiy, Anton O 
   6. Chaban, Yuriy V 
   7. Zakharchenko, Andrey A 
   8. Kudryavtsev, Andrey B 
   9. Kapliev, Andrey V 
  10. Zamula, Vitaliy S 

Open Lady
   1. Shvarts, Mariya V (RUS)
   2. Karelina, Alyena V 
   3. Rumyantseva, Natalya V 
   4. Korobeynik, Tatyana S 
   5. Lyubimova, Evgeniya A