Match Results


Russian National IPSC Shotgun Cup 2016. Final

Match Date: 2016-08-05
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Kosorotikov Ivan
Range Master: Travkin Artem
Stats Director: Finogenov Alexey

Open 
   1. Lykov, Aleksandr A (RUS)
   2. Kharitonov, Vladimir V 
   3. Ivanov, Sergey V 
   4. Orlov, Sergey V 
   5. Dorin, Stanislav A 
   6. Languev, Ivan A 
   7. Pogudin, Andrey S 
   8. Makeev, Aleksandr M 
   9. Klyuchevskiy, Sergey A 
  10. Anikin, Roman B 

Standard 
   1. Skopin, Maksim Y (RUS)
   2. Konov, Sergey A 
   3. Romanov, Ivan A 
   4. Chamyan, Vladimir A 
   5. Malanukha, Aleksey L 
   6. Simakov, Aleksey Y 
   7. Zakharov, Anton O 
   8. Goncharov, Mikhail V 
   9. Nikonov, Aleksey V 
  10. Batanov, Vadim A 

Standard Manual 
   1. Nikolaev, Yuriy V (RUS)
   2. Kapliev, Andrey V 
   3. Sarabskiy, Anton O 
   4. Orlov, Pavel V 
   5. Kononenko, Pavel A 
   6. Zakharov, Denis V 
   7. Zakharchenko, Andrey A 
   8. Urbanovich, Anton V 
   9. Kozmin, Viktor V 
  10. Mashechkov, Artyem V