Match Results


Hellenic 3 Gun Nationals Tournament 2014

Match Date: 2014-06-07
Match Discipline: Grand Tournament
Match Director: DINOS SOUMALEVRIS
Range Master: ANASTASIOU IOANNIS
Stats Director: PAPAPETROS KOS

Open 
   1. ANASTASIOU IOAN (GRE)
   2. KELAIDAKIS IOAN 
   3. TSINTOGIANNIS AR 
   4. SAVELIDIS CH 
   5. KOSMARAS NIK 
   6. KALOGERAKIS G 
   7. MAKAROUNAS M 
   8. KAKOGIANNIS EF 
   9. SAXONI DIM 
  10. DEDES KOS 

Standard 
   1. POLITAKIS LAZ (GRE)
   2. HRISTOKOV IVAN 
   3. KOURDIS IOAN 
   4. ARAPKOULES IOAN 
   5. FILIPPOU G 
   6. MANGAROV D 
   7. KARASOULOS D 
   8. PAPADOPOULOS G 
   9. CHAMLATZIS AL 
  10. IKONOMIDIS KOS 

Production 
   1. TSIAVOS G (GRE)
   2. CHEROPOULOS ST 
   3. SAKHAROV AR 
   4. FOTOPOULOS AL 
   5. SKLAVIS AL 
   6. RAGIAS KOS 
   7. PETAR VELCHEV 
   8. FITILIS ATH 
   9. ROSSEN HRISTOV 
  10. KALONIKIDIS AR 

Open Senior
   1. SAVELIDIS CH (GRE)
   2. MAKAROUNAS M 
   3. KAKOGIANIS EF 
   4. MEIMARIDIS G 
   5. ZAFIRIDIS M 

Standard Senior
   1. ARAPKOULES IOAN (GRE)
   2. PAPADOPOULOS G 
   3. STAMOS IOAN 
   4. ZACHAROPOULOS M 
   5. GAVALAS P 

Production Senior
   1. TSIAVOS G (GRE)
   2. CHEROPOULOS ST 
   3. KALONIKIDIS AR 
   4. ROMANOS CHR 
   5. TOPOUZIS KOS