Match Results


Russian Rifle Cup, First Round

Match Date: 2014-06-04
Match Discipline: Rifle
Match Director: Utrobin Andrey Mikhaylovich
Range Master: Chegodaev Sergey Nikolaevich
Stats Director: Balobanov Alexandr Vladimirovich

Open Semi-Auto 
   1. Ilin, Vsevolod V (RUS)
   2. Pochechuev, Andrey V 
   3. Zhmurko, Lev V 
   4. Miroshnichenko, Sergey V 
   5. Vladimirov, Anton E 
   6. Klenov, Oleg S 
   7. Kirisenko, Andrey V 
   8. Zinovev, Roman S 
   9. Chegodaev, Sergey N 
  10. Belyaev, Konstantin V 

Standard Semi-Auto 
   1. Repin, Vladimir A (RUS)
   2. Ryakhovskikh, Igor A 
   3. Yakovlev, Vladimir Y 
   4. Shutov, Aleksandr S 
   5. Tyurin, Aleksey A 
   6. Isakov, Dmitriy A 
   7. Kochiev, Konstantin I 
   8. Akhapkin, Oleg M 
   9. Balobanov, Aleksandr V 
  10. Makarov, Aleksey A