Match Results


Russian Multigun Cup, Shotgun, First Round

Match Date: 2013-06-08
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Utrobin, Andrey
Range Master: Shashin, Konstantin
Stats Director: Balobanov, Aleksandr

Open 
   1. Terentev, Mikhail (RUS)
   2. Shashin, Konstantin 
   3. Elkin, Aleksandr 
   4. Gunichev, Andrey 
   5. Danilov, Konstantin 
   6. Zhurukhin, Nikolay 
   7. Belskiy, Stanislav 
   8. Zhukov, Konstantin 
   9. Martyushev, Aleksey 
  10. Tokarev, Denis 

Standard 
   1. Pravednikov, Vladimir (RUS)
   2. Myagkikh, Roman 
   3. Gladkov, Sergey 
   4. Korkodinov, Vladimir 
   5. Nabatov, Sergey 
   6. Nevolin, Aleksey 
   7. Uporov, Evgeniy 
   8. Yakovlev, Vladimir 
   9. Dudarev, Ilya 
  10. Tyurin, Aleksey