Match Results


Russian Multigun Cup, Shotgun, First Round

Match Date: 2013-06-08 
Match Discipline: Shotgun 
Match Director: Utrobin, Andrey 
Range Master: Shashin, Konstantin 
Stats Director: Balobanov, Aleksandr 

Open 
   1. Terentev, Mikhail (RUS)
   2. Shashin, Konstantin 
   3. Elkin, Aleksandr 
   4. Gunichev, Andrey 
   5. Danilov, Konstantin 
   6. Zhurukhin, Nikolay 
   7. Belskiy, Stanislav 
   8. Zhukov, Konstantin 
   9. Martyushev, Aleksey 
  10. Tokarev, Denis 

Standard 
   1. Pravednikov, Vladimir (RUS)
   2. Myagkikh, Roman 
   3. Gladkov, Sergey 
   4. Korkodinov, Vladimir 
   5. Nabatov, Sergey 
   6. Nevolin, Aleksey 
   7. Uporov, Evgeniy 
   8. Yakovlev, Vladimir 
   9. Dudarev, Ilya 
  10. Tyurin, Aleksey