Match Results


Russian Cup, Rifle, 2 Round

Match Date: 2018-05-10
Match Discipline: Rifle
Match Director: Andrey Fjodorov
Range Master: Andrey Fjodorov
Stats Director: Viktoria Makovetskaya

Open Semi-Auto 
   1. Mikhaylov, Vadim V (RUS)
   2. Mustakaev, Damir F 
   3. Kononenko, Pavel A 
   4. Vladimirov, Anton E 
   5. Grachev, Anton S 
   6. Kholmov, Dmitriy V 
   7. Goncharuk, Denis V 
   8. Terentev, Mikhail G 
   9. Kobelev, Dmitriy A 
  10. Petukhov, Aleksandr G 

Standard Semi-Auto 
   1. Gubich, Georgiy N (RUS)
   2. Nikonov, Aleksey V 
   3. Denisov, Arseniy G 
   4. Inozemtsev, Andrey V 
   5. Alborov, Alan K 
   6. Bondarev, Grigoriy A 
   7. Konev, Vitaliy N 
   8. Vladimirov, Nikita D 
   9. Necheporuk, Andrey V 
  10. Sukhin, Leonid V 

Standard Semi-Auto Senior
   1. Budarin, Gennadiy A (RUS)
   2. Mikhaylov, Sergey A 
   3. Efimov, Venegdit I 
   4. Chubynin, Igor B 
   5. ** Sologub, Vladimir V **