Match Results


Russia Rifle Cup - 2018. 1th Stage

Match Date: 2018-02-15
Match Discipline: Rifle
Match Director: Kadulin D.A
Range Master: Volkov A.V.
Stats Director: Volkov S.V.

Open Semi-Auto 
   1. Orlov, Sergey V (RUS)
   2. Mikhaylov, Vadim V 
   3. Kononenko, Pavel A 
   4. Ushakov, Mikhail A 
   5. Rzhevskiy, Denis A 
   6. Ivanov, Ivan S 
   7. Mustakaev, Damir F 
   8. Shorvaev, Aleksandr E 
   9. Belov, Mikhail P 
  10. Grachev, Anton S 

Standard Semi-Auto 
   1. Gubich, Georgiy N (RUS)
   2. Denisov, Arseniy G 
   3. Chamyan, Vladimir A 
   4. Alborov, Alan K 
   5. Nikonov, Aleksey V 
   6. Repin, Vladimir A 
   7. Kalinin, Evgeniy N 
   8. Sukhin, Leonid V 
   9. Nazarov, Anton Y 
  10. Pavelev, Roman S 

Open Semi-Auto Senior
   1. Terentev, Mikhail G (RUS)
   2. Oskirko, Sergey D 
   3. Anashkin, Andrey G 
   4. Arbuzov, Andrey V 
   5. Pushkarev, Sergey A