Match Results


Russian Shotgun Cup, Final Round

Match Date: 2014-09-11
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Viharev Andrey
Range Master: Efimov Evgeny
Stats Director: Viharev Andrey

Open 
   1. Lykov, Alexandr A (RUS)
   2. Dorin, Stanislav A 
   3. Charitonov, Vladimir 
   4. Zalichev, Aleksandr B 
   5. Orlov, Sergey V 
   6. Ivanov, Sergey V 
   7. Ivashko, Alexandr V 
   8. Korablev, Roman 
   9. Kosorotikov, Ivan A 
  10. Anikin, Roman B 

Standard 
   1. Vikharev, Andrey I (RUS)
   2. Konov, Sergey A 
   3. Romanov, Ivan 
   4. Panov, Sergey V 
   5. Konev, Vitaly N 
   6. Fedorov, Dmitry 
   7. Schetinin, Sergey D 
   8. Alborov, Alan C 
   9. Bachitov, Rinat R 
  10. Kiselkin, Dmitry N 

Modified 
   1. Dikarev, Andrey N (RUS)
   2. Elovikov, Andrey 
   3. Novikov, Vladimir V 
   4. Ryazancev, Dmitry V 
   5. Michaylov, Vadim 
   6. Sokolov, Dmitry V 
   7. Smirnov, Alexey V 
   8. Dydarev, Ilya A 
   9. Nazarov, Vyacheslav 
  10. Saburov, Sergey 

Open Lady
   1. Korobeynik, Tatiyana (RUS)
   2. Shwarz, Mariya V 
   3. Rumyanceva, Natalia V 
   4. Kireyceva, Mariya 
   5. Goncharova, Mariya 

Open Senior
   1. Dorin, Stanislav A (RUS)
   2. Sokolov, Sergey V 
   3. Terentiev, Sergey A 
   4. Ozerskiy, Michail A 
   5. ** Doykov, Sergey E **