Match Results


Far Cry

Match Date: 2018-09-28
Match Discipline: Rifle
Match Director: Andrey Fyedorov
Range Master: Sergey Shutov
Stats Director: Viktoriya Makovetskaya

Open Semi-Auto 
   1. Kazakov, Igor G (RUS)
   2. Ushakov, Mikhail A 
   3. Svatikov, Gleb V 
   4. Mikhaylov, Vadim V 
   5. Kholmov, Dmitriy V 
   6. Mustakaev, Damir F 
   7. Kononenko, Pavel A 
   8. Ivanov, Ivan S 
   9. Orlov, Sergey V 
  10. Kovalev, Oleg V 

Standard Semi-Auto 
   1. Gubich, Georgiy N (RUS)
   2. Alborov, Alan K 
   3. Shutov, Aleksandr S 
   4. Kalinin, Evgeniy N 
   5. Popov, Aleksandr V 
   6. Repin, Vladimir A 
   7. Chamyan, Vladimir A 
   8. Bondarev, Grigoriy A 
   9. Denisov, Arseniy G 
  10. Kapishev, Sergey V 

Open Semi-Auto Senior
   1. Terentev, Mikhail G (RUS)
   2. Shkoda, Maksim Y 
   3. Anashkin, Andrey G 
   4. Shashin, Konstantin V 
   5. Oskirko, Sergey D