Match Results


Russian Shotgun Cup

Match Date: 2010-07-16
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Polegeshko Aleksander
Range Master: Denisov Viatheslav
Stats Director: Kuprianov Kiril

Open 
   1. Ilin, Vsevolod (RUS)
   2. Orlov, Sergey 
   3. Perebeynos, Dmitriy 
   4. Spasitchenko, Dmitriy 
   5. Yankov, Anton 
   6. Kurbatckih, Vasiliy 
   7. Dmitriev, Vadim 
   8. Volkov, Alexander 
   9. Leoshin, Mikhail 
  10. Frolov, Maxim 

Standard 
   1. Skopin, Maxim (RUS)
   2. Vakharev, Andrey 
   3. Shevchenko, Sergey 
   4. Avdeev, Kiril 
   5. Verholantcev, Aleksander 
   6. Konov, Sergey 
   7. Goncharov, Viktor 
   8. Petukhov, Aleksander 
   9. Kabakov, Aleksander 
  10. Panov, Yuriy 

Standard Manual 
   1. Petukhov, Aleksander (RUS)
   2. Shashin, Konstantin 
   3. Skvortcov, Sergey 
   4. Salikov, Oleg 
   5. Alekseenko, Alexey 
   6. Yunev, Denis 
   7. Glinskih, Sergey 
   8. Yakovlenko, Alexander 
   9. Bosikh, Alexander 
  10. Prokofiev, Konstantin