Match Results


Russian National Shotgun

Match Date: 2010-05-21
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Alexander Polegeshko
Range Master: Viatcheslav Denisov
Stats Director: Kiril Kuprianov

Open 
   1. Denisov, Viatcheslav (RUS)
   2. Efimov, Evgeniy 
   3. Ilin, Vsevolod 
   4. Koshkin, Ivan 
   5. Burakin, Evgeniy 
   6. Shorikov, Alexander 
   7. Vilents, Pavel 
   8. Kurbatskikh, Vasiliy 
   9. Ponosov, Mikhail 
  10. Perebeynos, Dmitriy 

Standard 
   1. Konov, Sergey (RUS)
   2. Danilovich, Pavel 
   3. Shevchenko, Sergey 
   4. Skopin, Maxim 
   5. Verholancev, Alexander 
   6. Glagolev, Nikolay 
   7. Kabakov, Alexander 
   8. Vershinin, Vladimir 
   9. Fersakov, Vasiliy 
  10. Panov, Yuriy 

Standard Manual 
   1. Zamula, Vitaliy (RUS)
   2. Skvortcov, Sergey 
   3. Spivak, Sergey 
   4. Salikov, Oleg 
   5. Shashin, Konstantin 
   6. Yunev, Denis 
   7. Nikolaev, Yuriy 
   8. Alekseenko, Alexey 
   9. Danilov, Yuriy 
  10. Yakovlenko, Alexander 

Modified 
   1. Voino, Alexey (RUS)
   2. Voino, Alexander 
   3. Chamian, Vladimir 
   4. Gunichev, Andrey 
   5. Chernoysov, Dmitriy 
   6. Chernoysov, Evgeniy 
   7. Lukin, Evgeniy 
   8. Sokolov, Dmitriy 
   9. Gendin, Alexey 
  10. Petrov, Andrey