Match Results


5.11select Rus Challenge, Russian Cup (5th)

Match Date: 2016-07-22
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Stepanov Sergey
Range Master: Volkov Andrey
Stats Director: Mitrofanov Andrey

Open 
   1. Kharitonov, Vladimir V (RUS)
   2. Shorvaev, Aleksandr E 
   3. Orlov, Sergey V 
   4. Anikin, Roman B 
   5. Languev, Ivan A 
   6. Ivanov, Sergey V 
   7. Lykov, Aleksandr A 
   8. Korablev, Roman V 
   9. Klyuchevskiy, Sergey A 
  10. Dorin, Stanislav A 

Standard 
   1. Romanov, Ivan A (RUS)
   2. Konov, Sergey A 
   3. Kisyelkin, Dmitriy N 
   4. Skopin, Maksim Y 
   5. Panov, Sergey V 
   6. Kuzmichev, Aleksey A 
   7. Goncharov, Mikhail V 
   8. Chamyan, Vladimir A 
   9. Ryazantsev, Dmitriy V 
  10. Kireytseva, Mariya V 

Standard Manual 
   1. Nikolaev, Yuriy V (RUS)
   2. Sarabskiy, Anton O 
   3. Zakharov, Denis V 
   4. Orlov, Pavel V 
   5. Zakharchenko, Andrey A 
   6. Kozmin, Viktor V 
   7. Bogoevich, Predrag G 
   8. Balaganov, Evgeniy S 
   9. Antipov, Aleksey A 
  10. Barsukov, Aleksey V