Match Results


Azot Cup - Rus Nat IPSC Shotgun Cup 2016, 3th St.

Match Date: 2016-05-13
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Languev I
Range Master: Mazhonok A
Stats Director: Nesterova N

Open 
   1. Anikin, Roman B (RUS)
   2. Languev, Ivan A 
   3. Pogudin, Andrey S 
   4. Orlov, Sergey V 
   5. Kharitonov, Vladimir V 
   6. Ivanov, Sergey V 
   7. Dorin, Stanislav A 
   8. Shorvaev, Aleksandr E 
   9. Kudryavtsev, Oleg V 
  10. Lykov, Aleksandr A 

Standard 
   1. Romanov, Ivan A (RUS)
   2. Panov, Sergey V 
   3. Konov, Sergey A 
   4. Skopin, Maksim Y 
   5. Chamyan, Vladimir A 
   6. Simakov, Alexey Y 
   7. Dikarev, Andrey N 
   8. Lisimenko, Viktor V 
   9. Pan, Dmitry O 
  10. Bakhitov, Rinat R 

Standard Manual 
   1. Nikolaev, Yuriy V (RUS)
   2. Orlov, Pavel V 
   3. Zakharov, Denis V 
   4. Urbanovich, Anton V 
   5. Mashechkov, Artyem V 
   6. Zakarchenko, Andrey A 
   7. Sarabskiy, Anton O 
   8. Zakharov, Anton O 
   9. Ratner, Arseniy L 
  10. Antipov, Alexey A 

Open Lady
   1. Shvarts, Mariya V (RUS)
   2. Korobeynik, Tatyana S 
   3. Maksimenko, Elena V 
   4. Rumyansteva, Natalya V 
   5. Lyubimova, Evgeniya A