Match Results


Slam Tournament Alexander Nevsky, Shotgun

Match Date: 2013-05-10
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Vyacheslav Valutsa
Range Master: Evgenii Efimov
Stats Director: Alekcei Lisov

Open 
   1. Alexander Iwashko (RUS)
   2. Andrey Kirisenko 
   3. Eugene Minakov 
   4. Dmitry Perebeinos 
   5. Alexander Zalichev 
   6. Oleg Ribalkin 
   7. Kirill Avdeev 
   8. Nikolay Burchuladze 
   9. Stanislav Dorin 
  10. Eugene Burakin 

Standard 
   1. Andrey Viharev (RUS)
   2. Sergei Shevchenko 
   3. Vitali Konev 
   4. Sergei Schetinin 
   5. Sergei Kovalev 
   6. Alexander Korovchenko 
   7. Alan Alborov 
   8. Nikolay Glagolev 
   9. Mikhail Friedman 
  10. Andrey Dikarev 

Standard Manual 
   1. Vitaly Zamula (RUS)
   2. Mikhail Mansurov 
   3. Sergey Skvortsov 
   4. Oleg Salikov 
   5. Dmitry Sokolov 
   6. Andrey Kudryavtsev 
   7. Nikolay Sokolov 
   8. Alexei Agafonov 
   9. Andrey Yelistratov 
  10. Alexander Lunin