Match Results


Russian Handgun Cup, First Round

Match Date: 2013-05-03
Match Discipline: Handgun
Match Director: Vyacheslav Denisov
Range Master: Artem Rozhkov
Stats Director: Anna Onshina

Open 
   1. Philip Smirnov (RUS)
   2. Boris Pai 
   3. Andrew Shubin 
   4. Nicholai Larchikov 
   5. Nicholai Lysenko 
   6. Stanislav Samodumskiy 
   7. Sergei Oskirko 
   8. Sergei Soldetsky 
   9. Igor Popenko 
  10. Andrey Chuev 

Standard 
   1. Kirill Kiselev (RUS)
   2. Eugene Potapenko 
   3. Vladimir Titov 
   4. Boyarkin Victor 
   5. Sergey Andreev 
   6. Alex Maslyaev 
   7. Shavrin Alexander 
   8. Mira Barinova 
   9. Maxim Martynov 
  10. Maxim Efimov 

Production 
   1. Maria Guschina (RUS)
   2. Venetsky Alexander 
   3. Alexey Voyno 
   4. Alexander Voyno 
   5. Alexey Kopylov 
   6. Ilya Gubin 
   7. Alexey Bogatyrev 
   8. Mikhail Guschin 
   9. Oleg Medvednikov 
  10. Albert Izenbaev 

Production Lady
   1. Maria Guschina (RUS)
   2. Anastasia Chernenko 
   3. Tatyana Makarova 
   4. Inna Deledivka 
   5. Ludmila Pakhomova