Match Results


Action Air Championship

Match Date: 2019-04-10
Match Discipline: Action Air
Match Director: Sokolov Aleksey
Range Master: Rozhkov Artem
Stats Director: Volkov Andrey

Open 
   1. Saltovskiy, Sergey S (RUS)
   2. Solovev, Aleksandr S 
   3. Chaparin, Ivan D 
   4. Kimezhuk, Timur B 
   5. Kimezhuk, Boris A 
   6. Mubarakov, Ramazan B 
   7. Damdinov, Denis B 
   8. Palienko, Vadim T 
   9. Runova, Polina A 
  10. Persianov, Aleksandr R 

Standard 
   1. Tarasov, Aleksandr S (RUS)
   2. Semenov, Andrey V 
   3. Kotlyar, Maksim A 
   4. Shvets, Dmitriy A 
   5. Sharafanenko, Daniil P 
   6. Ievlev, Aleksandr I 
   7. Evdokimov, Vadim M 
   8. Shulepnikov, Dmitriy V 
   9. Dorogobid, Andrey A 
  10. Ponomarenko, Petr N 

Production 
   1. Baklag, Arseniy M (RUS)
   2. Shmelev, Maksim O 
   3. Dorofeev, Mikhail A 
   4. Goryunov, Aleksandr S 
   5. Orlov, Aleksey A 
   6. Ovsyannikov, Daniil L 
   7. Mokrousova, Alina D 
   8. Lavrentev, Andrey A 
   9. Yakimova, Ekaterina A 
  10. Kozlov, Aleksey V 

Open Junior
   1. Runova, Polina A (RUS)
   2. Makartsev, Artem D 
   3. Chan, Yuna B 
   4. Martirosov, Arkadiy A 
   5. Bashmashnikov, Ilya I 

Standard Junior
   1. Tarasov, Aleksandr S (RUS)
   2. Sharafanenko, Daniil P 
   3. Evdokimov, Vadim M 
   4. Sinenko, Pavel A 
   5. Izyumchenko, Sofya A 

Production Junior
   1. Shmelev, Maksim O (RUS)
   2. Dorofeev, Mikhail A 
   3. Goryunov, Aleksandr S 
   4. Mokrousova, Alina D 
   5. Gryzhov, Egor V