Match Results


Championship Of Russia 2018

Match Date: 2018-10-13
Match Discipline: Rifle
Match Director: Lovtsov Evgeniy
Range Master: Chegodaev Sergey
Stats Director: Lovtsova, Narkevich

Open Semi-Auto 
   1. Svatikov, Gleb V (RUS)
   2. Orlov, Sergey V 
   3. Kazakov, Igor G 
   4. Kovalev, Oleg V 
   5. Mustakaev, Damir F 
   6. Kholmov, Dmitriy V 
   7. Ushakov, Mikhail A 
   8. Polonskiy, Aleksandr S 
   9. Venetskiy, Aleksandr V 
  10. Ivanov, Ivan S 

Standard Semi-Auto 
   1. Gubich, Georgiy N (RUS)
   2. Repin, Vladimir A 
   3. Shutov, Aleksandr S 
   4. Konev, Vitaliy N 
   5. Nikonov, Aleksey V 
   6. Nazarov, Anton Y 
   7. Denisov, Arseniy G 
   8. Malyshev, Andrey G 
   9. Kalinin, Evgeniy N 
  10. Alborov, Alan K 

Standard Manual 
   1. Kirisenko, Andrey V (RUS)
   2. Chamyan, Vladimir A 
   3. Ivanov, Ruslan M 
   4. Romanov, Aleksey L 
   5. Khatkovskiy, Konstantin V 
   6. Krupenin, Vladimir N 
   7. Frolov, Maksim N 
   8. Nikolaev, Aleksandr A 
   9. Terebenin, Aleksey N 
  10. Kostin, Aleksandr S 

Open Semi-Auto Lady
   1. Sveshnikova, Mariya A (RUS)
   2. Pilipenko, Yulianna I 
   3. Rumyantseva, Natalya V 
   4. Karelina, Alyena V 
   5. Chernenko, Anastasiya V 

Open Semi-Auto Junior
   1. Shkoda, Georgiy M (RUS)
   2. Kalinin, Andrey S 
   3. Volutsa, Viktoriya V 
   4. Novikov, Dmitriy S 
   5. Filippov, Gleb K 

Open Semi-Auto Senior
   1. Shkoda, Maksim Y (RUS)
   2. Terentev, Mikhail G 
   3. Shchetinin, Sergey D 
   4. Anashkin, Andrey G 
   5. Sakhonenko, Vladislav V