Match Results


Macedonia Shotgun Cup

Match Date: 2011-03-20 
Match Discipline: Shotgun 
Match Director: Georgios Soulis 
Range Master: Michail Zafeiridis 
Stats Director: Nikolaos Diakakis 

Open 
   1. Igor Jankovic (SER)
   2. Plouton Goufas 
   3. Apostolos Mpehtsoudis 
   4. Georgios Soulis 
   5. Konstantinos Exarhos 
   6. Efstathia Hasogia 
   7. Dimitrios Trantopoulos 
   8. Charalampos Dimitriou 
   9. Lazaros Oikonomou 
  10. Theodoros Saslis