Match Results


Etap Kubka Rossii

Match Date: 2018-08-07
Match Discipline: Rifle
Match Director: Sevryugin Vladimir
Range Master: Chupin Trofim
Stats Director: Michailov Sergey

Open Semi-Auto 
   1. Orlov, Sergey V (RUS)
   2. Shevchenko, Evgeniy V 
   3. Mustakaev, Damir F 
   4. Terentev, Mikhail G 
   5. Kobelev, Dmitriy A 
   6. Kudryavtsev, Oleg V 
   7. Petukhov, Aleksandr G 
   8. Shashin, Konstantin V 
   9. Nasirov, Eldar R 
  10. Rasnetsov, Andrey S 

Standard Semi-Auto 
   1. Denisov, Arseniy G (RUS)
   2. Kalinin, Evgeniy N 
   3. Repin, Vladimir A 
   4. Nikonov, Aleksey V 
   5. Popov, Aleksandr V 
   6. Necheporuk, Andrey V 
   7. Pavelev, Roman S 
   8. Yakimov, Pavel N 
   9. Trufanov, Egor Y 
  10. Spasichenko, Dmitriy N 

Open Semi-Auto Senior
   1. Terentev, Mikhail G (RUS)
   2. Shashin, Konstantin V 
   3. Oskirko, Sergey D 
   4. Anashkin, Andrey G 
   5. Kropotov, Aleksandr L