Match Results


Russian National Rifle

Match Date: 2015-07-08
Match Discipline: Rifle
Match Director: Raevich I
Range Master: Udras D
Stats Director: Nesterova N

Open Semi-Auto 
   1. Svatikov, Gleb V (RUS)
   2. Ushakov, Mikhail A 
   3. Pichugin, Alexey V 
   4. Kazakov, Igor G 
   5. Bodinov, Andrey V 
   6. Miroshnichenko, Sergey V 
   7. Boyarkin, Vladimir A 
   8. Boyarkin, Viktor A 
   9. Kirisenko, Andrey V 
  10. Orlov, Sergey V 

Standard Semi-Auto 
   1. Shutov, Alexander S (RUS)
   2. Fayustov, Denis A 
   3. Konev, Vitaliy N 
   4. Gladilkin, Ivan M 
   5. Shchetinin, Sergey D 
   6. Alborov, Alan K 
   7. Lobantsov, Evgeniy A 
   8. Gubich, Georgiy N 
   9. Chamyan, Vladimir A 
  10. Tolstikov, Anatoliy A 

Open Semi-Auto Lady
   1. Rumyansteva, Natalya V (RUS)
   2. Sveshnikova, Mariya A 
   3. Efimova, Elena E 
   4. Tompakova, Mariya V 
   5. Molchanova, Svetlana V 

Open Semi-Auto Senior
   1. Tochilin, Sergey V (RUS)
   2. Sokolov, Sergey V 
   3. Zasukhin, Konstantin E 
   4. Anashkin, Andrey G 
   5. Popenkov, Igor V