Match Results


Russian Shotgun Cup, First Round

Match Date: 2014-07-23
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Andrey Fyedorov
Range Master: Sergey Shutov
Stats Director: Victoria Makovetskaja

Open 
   1. Orlov, Sergey V (RUS)
   2. Khalitov, Roman R 
   3. Novosyelov, Yakov B 
   4. Shorvaev, Aleksandr E 
   5. Languev, Ivan A 
   6. Terentev, Mikhail G 
   7. Ryazantsev, Dmitriy V 
   8. Dorin, Stanislav A 
   9. Lykov, Aleksandr A 
  10. Skuchaev, Aleksandr A 

Standard 
   1. Fedorov, Dmitriy Y (RUS)
   2. Shevchenko, Sergey V 
   3. Dudarev, Ilya A 
   4. Dikarev, Andrey N 
   5. Verkholantsev, Aleksandr P 
   6. Nabatov, Sergey A 
   7. Pliner, Aleksandr S 
   8. Fjodorov, Andrey V 
   9. Efimov, Venegdit I 
  10. Kobelev, Dmitriy A 

Standard Manual 
   1. Zakharov, Denis V (RUS)
   2. Mashechkov, Artyem V 
   3. Elistratov, Andrey A 
   4. Pospelov, Konstantin V 
   5. Mansurov, Mikhail V 
   6. Guzanov, Valeriy 
   7. Sivaks, Aleksey L 
   8. Shadchin, Mark 
   9. Parfenov, Ivan 
  10. Bezbrayzov, Andrey