Match Results


Russian Handgun Cup, Second Round

Match Date: 2014-07-03
Match Discipline: Handgun
Match Director: Fyedorov Andrey
Range Master: Artyem Rozhkov
Stats Director: Victoria Makovetskaya

Open 
   1. Anikin, Anatoliy P (RUS)
   2. Ostrovskiy, Dmitriy N 
   3. Pan, Sergey B 
   4. Vdovin, Evgeniy A 
   5. Kolobov, Aleksey V 
   6. Yakovlev, Vladimir Y 
   7. Andreev, Anton V 
   8. Balabanov, Anatoliy S 
   9. Alferov, Aleksandr I 
  10. Davydov, Aleksandr D 

Standard 
   1. Potapenko, Evgeniy V (RUS)
   2. Gubin, Ilya N 
   3. Kopylov, Aleksey V 
   4. Amirov, Ramil R 
   5. Lipatov, Sergey A 
   6. Elbaev, Anzor B 
   7. Petrushin, Evgeniy B 
   8. Kondrukh, Anatoliy A 
   9. Chernenko, Anastasiya V 
  10. Izenbaev, Albert A 

Classic 
   1. Denishchuk, Andrey Y (RUS)
   2. Andreev, Sergey B 
   3. Bogatyrev, Aleksey A 
   4. Kuzmin, Igor E 
   5. Glinskih, Sergey A 
   6. Travkin, Artem A 
   7. Solovich, Oleg M 
   8. Gyzanov, Valeriy G 
   9. Rakitov, Dmitriy O 
  10. Fjodorov, Andrey 

Production 
   1. Pichugin, Aleksey V (RUS)
   2. Gushchina, Mariya M 
   3. Ivashkyavichus, Saulus 
   4. Voyno, Aleksey A 
   5. Nikitin, Oleg A 
   6. Voyno, Aleksandr A 
   7. Markov, Aleksandr G 
   8. Aliev, Timur R 
   9. Gushchin, Mikhail Y 
  10. Mosolkov, Dmitriy N 

Standard Senior
   1. Polegeshko, Aleksandr F (RUS)
   2. Serdyukov, Aleksey V 
   3. Kondrukh, Anatoliy I 
   4. Cherepov, Aleksey V 
   5. Shutov, Sergey A 

Production Senior
   1. Markov, Aleksandr G (RUS)
   2. Medvednikov, Oleg V 
   3. Sanzharevskiy, Aleksandr D 
   4. Myasnikov, Andrey O 
   5. Ovsyannikov, Alekseiy A