Match Results


Russian Rifle Cup, Second Round

Match Date: 2013-08-23
Match Discipline: Rifle
Match Director: Utrobin, Andrey
Range Master: Chegodaev, Sergey
Stats Director: Balobanov, Aleksandr

Open Semi-Auto 
   1. Rybalkin, Oleg (RUS)
   2. Petukhov, Aleksandr 
   3. Kirisenko, Andrey 
   4. Khalitov, Roman 
   5. Miroshnichenko, Sergey 
   6. Zinovev, Roman 
   7. Chegodaev, Sergey 
   8. Ilin, Vsevolod 
   9. Kozlov, Sergey 
  10. Klenov, Oleg 

Standard Semi-Auto 
   1. Konev, Vitaliy (RUS)
   2. Vikharev, Andrey 
   3. Repin, Vladimir 
   4. Shchetinin, Sergey 
   5. Yankov, Anton 
   6. Tyurin, Aleksey 
   7. Kochiev, Konstantin 
   8. Steshin, Vladimir 
   9. Yakovlev, Vladimir 
  10. Isakov, Dmitriy