Match Results


South Frontier

Match Date: 2019-04-04
Match Discipline: Handgun
Match Director: Alexey Sokolov
Range Master: Andrei Volkov
Stats Director: Trofim Chupin

Open 
   1. Burchuladze, Nikolay S (RUS)
   2. Dashuk, Andrey S 
   3. Oskirko, Sergey D 
   4. Garipov, Bulat A 
   5. Popov, Sergey V 
   6. Zhalskikh, Nikolay N 
   7. Kantemirov, Boris M 
   8. Belokur, Sergey A 
   9. Korkin, Konstantin V 
  10. Makovey, Denis A 

Standard 
   1. Onshin, Nikolay V (RUS)
   2. Tsapin, Igor V 
   3. Gafarov, Iskander S 
   4. Agmerzoev, Murad M 
   5. Gunkin, Ivan D 
   6. Chegodaev, Sergey N 
   7. Smyslov, Aleksandr V 
   8. Mori, Pavel G 
   9. Kambekov, Taymuraz A 
  10. Besedin, Dmitriy V 

Classic 
   1. Pushkarev, Sergey A (RUS)
   2. Petrushin, Evgeniy B 
   3. Tokarev, Andrey V 
   4. Nikitin, Konstantin I 
   5. Chernyshov, Ivan A 
   6. Karamyshev, Yuriy N 
   7. Smirnaya, Darya S 
   8. Gusakov, Maksim I 
   9. Davidenko, Alla I 
  10. Oleynik, Andrey S 

Production 
   1. Kalimullin, Aleksey R (RUS)
   2. Kokurin, Gennadiy L 
   3. Gura, Evgeniy A 
   4. Tsernikel, Viktor A 
   5. Kokin, Aleksey N 
   6. Podkorytov, Aleksey S 
   7. Sigunyaev, Aleksey V 
   8. Tochilin, Pavel 
   9. Abduev, Khasan V 
  10. Chupin, Trofim Y